ระบบเช็คชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ

นักเรียน-นักศึกษา ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของทางวิทยาลัย
ผู้และระบบ
© ระบบเช็คชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา วท.กฟผ. แม่เมาะ