หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษาตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  2. จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชีเพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ
  3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  4. ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  5. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายยุทธพงศ์ อาจกล้า

หัวหน้างานยานพาหนะ

นายณัฒิวุุฒิ สุยะธิ

หัวหน้างานพัสดุ

นายอภิชาติ ชาติยาภา

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า)

นางวราภรณ์ ยศสมสาย

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)

นายปณิธาน ส่างสวัสดิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน/ช่างกลโรงงาน)

นางศิริบงกช แสงแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ)

นายวีระวัฒน์ จันละ

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

นางสาววิชุดา วรรณธนะชัย

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (แผนกวิชาการบัญชี)

นายเกรียงศักดิ์ เปียงกา

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)

นายยุทธพงศ์ อาจกล้า

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (ช่างยนต์)

นายวณิชโรจน์ สิงห์สุริยะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

นางสาวสุวรรณา ต๊ะเปี้ยสืบ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายเกษม ปัญญาปุก

พนักงานขับรถ

นายแก้ว เทพศิริ

พนักงานขับรถ

นางสาวอาทิตยา ห้อธิวงศ์

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ