งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำ และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจ และสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ
  3. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  4. กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายวีระวัฒน์ จันละ

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

นายอภิชาติ ชาติยาภา

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

นายเกรียงศักดิ์ เปียงกา

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

นางสาววิชุดา วรรณธนะชัย

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

นายวสันต์ เทวัญ

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

นางสาวรุจิรา คำลือ

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

นายกิตติศักดิ์ ใจคำลือ

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

นางสาวสุกันยา สุุยะสืบ

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

นางนิภาพร หล่ายแก้ว

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ