งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
  • วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
  • รวบรวบและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายณัฐเดช โนรินทร์

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวรุจิรา คำลือ

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ)

นายจีระพงษ์ สลีแดง

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (แผนกวิชาช่างยนต์)

นายปณิธาน ส่างสวัสดิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)

นายกิตติศักดิ์ ใจคำลือ

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน)

นางสาวสุกันยา สุุยะสืบ

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์ (แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์)

นางสาววิชุดา วรรณธนะชัย

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (แผนกวิชาการบัญชี)

นายวีระวัฒน์ จันละ

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

นายอภิชาติ ชาติยาภา

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า)

นายไพฑูรย์ วิจารณ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง)

นางนิภาพร หล่ายแก้ว

เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์