หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ปกครองดูแลนักเรียน
 2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
 3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
 4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ และพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
 7. จัดทำระเบียบนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
 8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานากรปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 10. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายจีระพงษ์ สลีแดง

หัวหน้างานปกครอง

นายอภิชาติ ชาติยาภา

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง (แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า)

นายเกรียงศักดิ์ เปียงกา

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง (แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า)

นางสาวรุจิรา คำลือ

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง (แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ)

นายพัสกร วงศ์ปัญญาวุธ

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)

นางวราภรณ์ ยศสมสาย

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง (แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์)

นางสาววิชุดา วรรณธนะชัย

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง (แผนกวิชาการบัญชี)

นายสุรศักดิ์ สิริพิพัฒนา

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)

นายสุรศักดิ์ สิริพิพัฒนา

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)

นายวสันต์ เทวัญ

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

นายรัตนพงษ์ แผ่นคำ

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง (แผนกวิชาช่างยนต์)

ว่าที่ ร.ต.ธนกิจ แม่นยำ

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

นางปิยะพร วงค์เปี้ย

เจ้าหน้าที่งานปกครอง