งานวิทยบริการและห้องสมุด มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  • จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินชองสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาววันดี บุญงาม

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายวสันต์ เทวัญ

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการ ฯ (ด้าน IT)

นางสาวพรพิไลย ไชยสาร

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวศรัญยา ถาวงศ์

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด