งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ
 • จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 • บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน  และชุมชน
 • ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
 • จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำการศึกษาต่อและการประกอบ อาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวรุจิรา คำลือ

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสาวกรกนก จันทร์อ่อน

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ ฯ

นางสาวพิทยาภรณ์ การะเวก

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ ฯ (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

นางสาววิชุดา วรรณธนะชัย

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ ฯ (แผนกวิชาการบัญชี)

นายอภิชาติ ชาติยาภา

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ ฯ (แผนกวิชาช่างยนต์และแผนกวิชาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า)

นายพัสกร วงศ์ปัญญาวุธ

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ ฯ (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)

นายสุรศักดิ์ สิริพิพัฒนา

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพ ฯ (แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า)