งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
 • ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ  เช่น  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ 108 อาชีพ เป็นต้น
 • ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนโครงการอาชีพวะร่วมด้วย ช่วยประชาชน โครงการอาชีพวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
 • ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหาป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
 • ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ
 • ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายอิทธิพงษ์ ขันคำ

หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายอภิชาติ ชาติยาภา

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ (แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า)

นายวสันต์ เทวัญ

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

นายประภัสสร์ ตาบุตรวงศ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ (แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน/ช่างกลโรงงาน)

ว่าที่ ร.ต.ธนกิจ แม่นยำ

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ (งานชีววิถี/เศรษฐกิจพอเพียง/งานพฤกษศาสตร์)

นางสาววิชุดา วรรณธนะชัย

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ (แผนกวิชาการบัญชี)

นายไพฑูรย์ วิจารณ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า)

นางดุษฏี ใจบุญ

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ (แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์)

นายยุทธพงศ์ อาจกล้า

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษฯ (แผนกวิชาช่างยนต์)

นางปิยะพร วงค์เปี้ย

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ ฯ