งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

 • จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
 • จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
 • พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
 • ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบ การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพและสะสมหน่วยกิต
 • ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
 • รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใจและภายนอกสถานศึกษา
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายประภัสสร์ ตาบุตรวงศ์

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายภาณุพพงษ์ ดึงวะทอง

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (แผนกวิชาช่างยนต์)

นายอภิชาติ ชาติยาภา

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า)

นายเกรียงศักดิ์ เปียงกา

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า)

นายปณิธาน ส่างสวัสดิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)

นางสาวรุจิรา คำลือ

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ)

นางสาวกรกนก จันทร์อ่อน

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์)

นายไพฑูรย์ วิจารณ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)

นายรัตนพงษ์ แผ่นคำ

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (แผนกวิชาช่างยนต์)

นางสาวอัจฉริยา วงศ์เปี้ย

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (แผนกวิชาการบัญชี)

นางสาวพิทยาภรณ์ การะเวก

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

นางสาวศรัญยา ถาวงศ์

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน