งานวัดผลและประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

 • ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
 • กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลแปละประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
 • ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
 • รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
 • จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
 • ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
 • เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายนครินทร์ ยมสาธาร

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวกรกนก จันทร์อ่อน

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวรุจิรา คำลือ

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายภาณุพพงษ์ ดึงวะทอง

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายปณิธาน ส่างสวัสดิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวพิทยาภรณ์ การะเวก

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายเกรียงศักดิ์ เปียงกา

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายอภิชาติ ชาติยาภา

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวพรพิไลย ไชยสาร

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวศรัญยา ถาวงศ์

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล