งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • รวบรวม และเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา และบุคคลทั่วไป
  • รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆของสถานศึกษาทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสายศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
  • เป็นศูนย์ข้อมูล และบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชนและประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายวสันต์ เทวัญ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายอภิชาติ ชาติยาภา

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายกิตติศักดิ์ ใจคำลือ

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายปณิธาน ส่างสวัสดิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางวราภรณ์ ยศสมสาย

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์