งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  • จัดเวรดูแลสถานที่ให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
  • รับผิดชอบดูแลรักษา ตกแต่งบริเวณ ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ของสถานศึกษาตลอดจนไฟฟ้า ประปา และเครื่องสถขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี ตอลดจนความสะอาดภายในสถานศึกษา
  • 3. ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของยามรักษาการณ์ คนงานภารโรงในสถานศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาด การบริการแก่ครู อาจารย์ และอื่นๆ 
  • เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • รายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายภาณุพพงษ์ ดึงวะทอง

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายจีระพงษ์ สลีแดง

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายเกรียงศักดิ์ เปียงกา

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ (ระบบไฟฟ้าและจัดซื้อวัสดุซ่อมแซม)

นายวรกิจ ดวงมะลิ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ (ด้านงานจัดสถานที่วันสำคัญทางศาสนา)

นางศิริบงกช แสงแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายแก้ว เทพศิริ

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสัญญา แสนดี

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางกาญจนา วงค์วงค์

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสาวพนิดา ภู่สำอางค์

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางรัชนี ซ่อนกลิ่น

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายเกษม ปัญญาปุก

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางอัมพันธ์ ก๋าทอง

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายสำเภา ปันยศ

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสุพันธุญา สุขวาจา

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่