1. 3
 2. งานบุคลากร
  20
 3. 4
 4. 1
 5. 10
 6. 2
 7. 2
 8. 2
 9. 6
 10. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  12
 11. 1
 12. 2
 13. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
  2
 14. 3
 15. 1
 16. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  2
 17. 6
 18. 1
 19. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  1
 20. 3