งานความร่วมมือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • ประสานงานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
  • ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และความช่วยเหลือจากภายนอก ในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายปณิธาน ส่างสวัสดิ์

หัวหน้างานความร่วมมือ

นางวราภรณ์ ยศสมสาย

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ (แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์)

นายณัฒิวุุฒิ สุยะธิ

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ (แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน)

นายพัสกร วงศ์ปัญญาวุธ

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)

นายเกรียงศักดิ์ เปียงกา

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ (แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า)

นางศิริบงกช แสงแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ (แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ)

นางอ้อยใจ แดงอินทร์

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ (แผนกวิชาการบัญชี)

นายอภิชาติ ชาติยาภา

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ (แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า)

นายไพฑูรย์ วิจารณ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ (แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง)

นางสาวรัตนา แก้วบุญเรือง

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

นายยุทธพงศ์ อาจกล้า

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ (แผนกวิชาช่างยนต์)

นางนิภาพร หล่ายแก้ว

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ