งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
  • จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์ จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
  • วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและ มีการวัดผลและประเมินผลควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
  • ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  • ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายรัตนพงษ์ แผ่นคำ

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายอภิชาติ ชาติยาภา

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า)

นายเกรียงศักดิ์ เปียงกา

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า)

นายวีระวัฒน์ จันละ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

นางศิริบงกช แสงแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ)

นายพัสกร วงศ์ปัญญาวุธ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)

นางอ้อยใจ แดงอินทร์

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (แผนกวิชาการบัญชี)

นายไพฑูรย์ วิจารณ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง)

นายจีระพงษ์ สลีแดง

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (แผนกวิชาช่างยนต์)

นางสาวรัตนา แก้วบุญเรือง

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

นางสาวพรพิไลย ไชยสาร

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวศรัญยา ถาวงศ์

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี