งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงาน ส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
  • วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจ และกิจกรรมสหกรณ์
  • สอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล
  • กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ–รายจ่ายของงานผลิตผล การค้า และธุรกิจ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
  • รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ–รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางาน ให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวอัจฉริยา วงศ์เปี้ย

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

นางสาวรุจิรา คำลือ

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ (แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ)

นายอภิชาติ ชาติยาภา

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ (แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า)

นายปณิธาน ส่างสวัสดิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)

นางสาวนิตยา ป้องกัน

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ (แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์)

นางสาวกรกนก จันทร์อ่อน

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ (แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์)

นายอิทธิพงษ์ ขันคำ

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ (แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ)

นายกิตติศักดิ์ ใจคำลือ

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ (แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน)

นายยุทธพงศ์ อาจกล้า

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ (แผนกวิชาช่างยนต์)

นางสาววิชุดา วรรณธนะชัย

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ และธนาคารโรงเรียน

นายวสันต์ เทวัญ

ผู้ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

นางนิภาพร หล่ายแก้ว

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ