นางสาวรัตนา แก้วบุญเรือง

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายอภิชาติ ชาติยาภา

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

นายเกรียงศักดิ์ เปียงกา

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นางวราภรณ์ ยศสมสาย

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

นางอ้อยใจ แดงอินทร์

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นายพัสกร วงศ์ปัญญาวุธ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายยุทธพงศ์ อาจกล้า

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายวีระวัฒน์ จันละ

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นายไพฑูรย์ วิจารณ์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางศิริบงกช แสงแก้ว

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายณัฒิวุุฒิ สุยะธิ

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน