สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอื่นๆ พันธุ์พืชที่ทำการเก็บรวบรวมไว้นั้น จะเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียน ที่ใช้เพื่อการเรียนรู้โดยมีพืชเป็นปัจจัยหลัก ชีวภาพอื่นเป็นปัจจัยรอง กายภาพเป็นปัจจัยเสริม และวัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยประกอบ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ งานสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญา

วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร

กิจกรรมภายใต้โครงการ

จัดเตรียมแปลงพืชศึกษา (ผักเชียงดา) จำนวน 40 ต้น บริเวณสาวนชีววิถี
ครูผู้ดูแลสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วม การฝึกอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1 / 2566 โดยศูนย์ประสานงาน อพสธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2566
ดำเนินการ ประเมินด้านที่ 4 ความถูกต้องทางวิชาการ เก็บผลงาน 2 ปี อยู่ในระหว่างดำเนินการ สำรวจพื้นที่ศึกษา แบ่งพื้นที่ศึกษา และสำรวจต้นไม้บริเวณพื้นที่ศึกษา โดยการติดป้ายรหัสพรรณไม้