งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  2. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
  3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
  5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดููแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายณัฒิวุุฒิ สุยะธิ

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายอภิชาติ ชาติยาภา

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ (แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า)

นางศิริบงกช แสงแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ (แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ)

นางวราภรณ์ ยศสมสาย

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)

นายพัสกร วงศ์ปัญญาวุธ

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)

นางอ้อยใจ แดงอินทร์

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ (แผนกวิชาการบัญชี)

นายไพฑูรย์ วิจารณ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)

นายยุทธพงศ์ อาจกล้า

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ (แผนกวิชาช่างยนต์)

นางสาวรัตนา แก้วบุญเรือง

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

นางนิภาพร หล่ายแก้ว

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ