งานสื่อการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศการเรียนรู้
  • จัดหารวบรวมวัสดุ  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษา ค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
  • อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
  • พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล การใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์
  • รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายกิตติศักดิ์ ใจคำลือ

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางสาววิชุดา วรรณธนะชัย

ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน (แผนกวิชาการบัญชี)

นายอภิชาติ ชาติยาภา

ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน (แผนกวิชาช่างยนต์/แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า)

นายณัฒิวุุฒิ สุยะธิ

ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน (แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน)

นายเกรียงศักดิ์ เปียงกา

ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน (แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า)

นางสาวพิทยาภรณ์ การะเวก

ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

นางสาวพรพิไลย ไชยสาร

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวศรัญยา ถาวงศ์

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน