การจัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานให้แก่นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ในระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2567 งานวิชาการ และงานหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิค กฟผ, แม่เมาะ ได้จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานแก่นักเรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี นายคนองเดช ดาวสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวให้โอวาท และทักทายกัลนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้