กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายรุ่งโรจน์ อาริยะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดนาแขมพัฒนา หมู่ 11 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าว กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และบำเพ็ญประโยชน์

ประชาสัมพันธ์เมื่อ: 20 July 2024

ต้อนรับนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา และคณะ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 นายรุ่งโรจน์ อาริยะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และตัวแทนครู หัวหน้าแผนก ร่วมต้อนรับนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา พร้อมคณะในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อการประเมินผลตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการกาอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ และนำไปวิเคราะห์ประเมินผลในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต่อไป

ประชาสัมพันธ์เมื่อ: 19 July 2024

วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ครบรอบ 113 ปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นำโดย นายรุ่งโรจน์ อาริยะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ พร้อมด้วยกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของกองลูกเสือ ณ โดมกิจกรรมของวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

ประชาสัมพันธ์เมื่อ: 19 July 2024

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุม อาคารโภชนาคาร วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับ และแจ้งข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยให้แก่ผู้ปกครอง และในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณแม่ฉวี เปรมกิจพรพัฒนา คุณอำนวย เปรมกิจพรพัฒนา ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษธนบุรี และคุณสุวรรณ จงสำฤทธิ์ดี เป็นผู้มอบทุนการศึกษาดังกล่าว จำนวน 6 ทุน และมีทุนการศึกษาจากพนักงาน กฟผ. แม่เมาะ เพื่อมอบให้แก่นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย จำนวน 4 ทุน โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นตัวแทนในการมอบทุน เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

ประชาสัมพันธ์เมื่อ: 19 July 2024

พิธีมอบใบประกาศการอบรมโครงการ กฟผ. สอศ. ในหัวข้อความรู้เบื้องต้นด้านโรงไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการเดินเครื่องอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศ การผ่านการอบรม โครงการ กฟผ. สอศ ในหัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นด้านโรงไฟฟ้า" พร้อมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจำลองเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ โดยได้รับเกียรติจากนายสมเกียรติ์ เชาว์ฟอง วิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรม กฟผ. แม่เมาะ และนายอภิชาติ ชาติยาภา ครูผู้สอนแผนกวิชาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ โดยมีผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เป็นผู้มอบใบประกาศ และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้

ประชาสัมพันธ์เมื่อ: 19 July 2024

รวมพลัง ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด "26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก"

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมอาคารโภชนาคาร วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมรวมพลัง ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด และกล่าวคำปฏิญาณในการต่อต้าน ไม่เสพ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีนายรุ่งโรจน์ อาริยะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นผู้นำในการกล่าวคำปฏิญาณ และทั้งให้โอวาทแก่ นักเรียน นักศึกษา และมอบรางวัลจากการประกวดจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด แก่นักเรียนนักศึกษาชมรมวิชาชีพต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์เมื่อ: 19 July 2024

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปาริชาต​ โพธิ์น้อย และนางสาวปาริฉัตร โพธิ์น้อย ที่ได้ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปี 2567 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่เมาะ

ประชาสัมพันธ์เมื่อ: 19 July 2024

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 นายรุ่งโรจน์ อาริยะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ ตุ้ยเต็มวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนฯ นายคนองเดช ดาวสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ฯ นำตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ออกให้บริการช่วยเหลือประชาชนในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) ณ ศาลาอเนกประสงค์ศาลหลักเมืองตำบลแม่เมาะ และศาลาอเนกประสงค์วัดทุ่งกล้วย บ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ และรองนายกเทศบาลตำบลแม่เมาะ เดินมางมาให้กำลังใจในการปฏิบัติงานในครั้งนี้

ประชาสัมพันธ์เมื่อ: 08 July 2024

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานศึกษา และ รดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์

11 เมษายน 2567 นายรุ่งโรจน์ อาริยะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ประจำสถานศึกษา พร้อมทั้งกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม การรดน้ำดำหัวบุคลากรอาวุโส ของวิทยาลัยเนื่องในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทยที่จะมาถึง

ประชาสัมพันธ์เมื่อ: 16 May 2024