# เรื่อง วันที่
@ การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566 New 20-02-2567
@ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 26-10-2566
@ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง) 26-10-2566
@ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 20-10-2566
@ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง) 20-10-2566
@ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งบุคลการชั่วราว เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา 09-10-2566
@ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขางานไฟฟ้ากำลัง 09-10-2566
@ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 18-09-2566
@ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานราชการ สาขาช่างกลโรงงงาน 11-09-2566
@ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สาขาช่างกลโรงงานและการผลิต) 29-08-2566
@ การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2566 07-08-2566
@ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 07-08-2566
@ ประกาศผลการประเมินแผนธุรกิจ การอบรมแผนธุรกิจและการตลาดสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 04-08-2566
@ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 24-07-2566
@ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 14-07-2566
@ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ (แม่บ้าน) 12-07-2566
@ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) 05-07-2566
@ กำหนดการพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 13-06-2566
@ กำหนดการลงทะเบียน ของนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 15-05-2566
@ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกร้านค้าสวัสดิการอาหารและอาหารว่าง 15-05-2566
@ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบคัดเลือกการทำอาหารร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ 11-05-2566
@ ประกาศผลการขอซ่อมกิจกรรมครั้งที่ 3/2565 ระหว่างวันที่ 7-20 ก.พ. 2566 24-02-2566
@ ผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา 22-02-2566
@ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (พลศึกษา) 27-12-2565
@ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (พลศึกษา) 23-12-2565
@ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (พลศึกษา) 13-12-2565
@ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี 09-12-2565
@ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการสอบ 02-12-2565
@ แจ้งปิดสถานศึกษา กรณีพิเศษ 30-11-2565
@ นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25-11-2565

หน้าแรก